KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. Osnovni podatki o katalogu

Katalog informacij javnega značaja v ZTK Beltinci vsebuje osnovne podatke o ZTK Beltinci, podatke o informacijah javnega značaja, ki jih zagotavlja ZTK Beltinci, podatke o načinu dostopa do informacij javnega značaja ter podatke o najpogosteje zahtevanih informacijah javnega značaja v ZTK Beltinci.

Naziv organa:
Zavod za turizem in kulturo Beltinci – ZTK Beltinci

Odgovorna oseba:
Gabrijela Küzma, direktorica

Datum prve objave kataloga:
13.03.2013

Datum zadnje spremembe:
13.03.2013

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.ztk-beltinci.si

Druge oblike kataloga:
tiskana oblika, dostopna v pisarni-kabinetu ZTK Beltinci

2. Splošni podatki o ZTK Beltinci in informacijah javnega značaja

2.a Podatki o organizaciji zavoda in organigram

Področje delovanja ZTK Beltinci

ZTK Beltinci je javni zavod, ustanovljen z odlokom Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 81/2004, 76/2008, 21/2009) za načrtovanje, organiziranje in izvajanje turistične in kulturne dejavnosti, z namenom pospeševanja trženja turističnih storitev, promocije turizma in kulture ter informativne dejavnosti v občini Beltinci. Delovno področje obsega:

 • Oblikovanje celovite turistične in kulturne ponudbe občine Beltinci.
 • Promocija občine Beltinci kot turistične destinacije, promocija turističnih območij, turističnih programov, integralnih turističnih proizvodov, promocija kulturne dediščine in kulturnih dogodkov.
 • Povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in spodbujanje kulturnega udejstvovanja na področju občine Beltinci.
 • Informiranje in agencijska dejavnost.
 • Razvoj in kakovost turistične in kulturne ponudbe v občini Beltinci.
 • Spodbujanje dejavnosti kulturnih in turističnih društev.
 • Organizacija prireditev in kulturnih dogodkov.

Organigram ZTK Beltinci

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Pisarna -kabinet (grad Beltinci)
 • TIC Beltinci (grad Beltinci)
 • TIC Otok ljubezni (Ižakovci)
 • TIC Ekomuzej Mura (Lipa)
 • TIC Melinci (brod)

2.b Kontakti uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Gabrijela Küzma, direktorica ZTK Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci,
tel.: 02 541 35 80, GSM: 041 429 224, e-pošta: gabrijela.kuzma@beltinci.si

Jožica Slavinec, strokovna sodelavka, Mladinska 2, 9231 Beltinci,
tel.: 02 541 35 80, GSM: 040 505 171, e-pošta: ztks@beltinci.si

Simona Cizar, koordinatorica kulturnih programov, Mladinska 2, 9231 Beltinci,

tel.: 02 541 35 82, GSM: 041 429 226, e-pošta: ztks.kultura@beltinci.si

Lidija Zver Fujs, strokovna sodelavka - Otok ljubezni, Ižakovci, 9231 Beltinci

tel.: 02 541 35 80, GSM: 040 505 170 e-pošta: ztks.turizem@beltinci.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja ZTK Beltinci

Državni predpisi

 • Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o gospodarskih in javnih službah
 • Zakon o trgovini
 • Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o javnem naročanju
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o delovni razmerjih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Predpisi so dostopni na spletni stranem naslovu http://zakonodaja.gov.si

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem naslovu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček glede katerih ZTK Beltinci ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Predpisi EU

Predpisi so dostopni na spletnem naslovu http://europa.eu.int./index_si.htm

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenem spletnem naslovu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček glede katerih ZTK Beltinci ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Zakon o javnih zavodih

Predpisi v obravnavi so dostopni na spletnih naslovih:

 • na vladi
 • v državnem zboru

Opozorilo: pri dostopu do predpisov na navedenih mestih gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček glede katerih ZTK Beltinci ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Strategija razvoja turizma občine Beltinci 2005-2008
 • Promocijski načrt/komunikacijska strategija ZTK Beltinci 2005
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2005
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2006
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2007
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2008
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2009
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2010
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2011
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2012
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2013
 • Program dela ZTK Beltinci za leto 2019
 • Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016

Predlogi strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih postopkov, ki jih vodi ZTK Beltinci

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi ZTK Beltinci

Postopek na podlagi pisne zahteve za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Obvezni podatki, ki jih morajo navesti vlagatelji v zahtevi:

 • navedba organa, od katerega želi vlagatelj informacijo (Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mladinska 2, 9231 Beltinci)
 • navedba zastopnika Zavoda za turizem in kulturo Beltinci (direktorica Gabrijela Küzma)
 • navedba imena in priimka ter stalnega bivališča vlagatelja oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca
 • navedba informacije s katero se želi vlagatelj seznaniti
 • navedba načina seznanitve z zahtevano informacijo (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis)

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi ZTK Beltinci upravlja

/

2.h Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

Spletni portal ZTK Beltinci: www.ztk-beltinci.si

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij

Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na poslovnih spletnih straneh ZTK Beltinci: www.ztk-beltinci.si. Napotki glede izvrševanja pravic v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja v elektronski in neelektronski obliki so opisani v naslednjem razdelku.

Letna poročila ZTK Beltinci

 • Letno poročilo 2005
 • Letno poročilo 2006
 • Letno poročilo 2007
 • Letno poročilo 2008
 • Letno poročilo 2009
 • Letno poročilo 2010
 • Letno poročilo 2011
 • Letno poročilo 2012
 • Letno poročilo 2018

Programi dela ZTK Beltinci

 • Program dela 2006
 • Program dela 2007
 • Program dela 2008
 • Program dela 2009
 • Program dela 2010
 • Program dela 2011
 • Program dela 2012
 • Program dela 2013
 • Program dela 2019

Pravni akti ZTK Beltinci:

 • Statut javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinc
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda za turizem in kulturo Beltinci
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ZTK Beltinci
 • Katalog delovnih mest
 • Splošni pogoji javnega naročanja ZTK Beltinci
 • Javni razpisi

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne preko tega kataloga (www.ztk-beltinci.si). Za dostop je potreben internetni brskalnik.

Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen v pisarni-kabinetu ZTK Beltinci, v delovnem času zavoda od ponedeljka do petka, med 08.00 in 15.00.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov.

Odgovorna oseba:

Gabrijela Küzma, direktorica ZTK Beltinci

Prireditve